Little Pets Service
Thuiszorg voor Dieren / Konijnenhotel

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Definities

 1. Little Pets Service: Little Pets Service gevestigd te Dronten onder KvK nummer: 82433216.
 2. Zorgverlener / ondernemer: Little Pets Service
 3. Zorgnemer / consument: eigenaar of klant waarmee met Little Pets Service een overeenkomst is aangegaan.
 4. Partijen: zorgnemer en zorgverlener.
 5. Huisdier(en) / gastdier(en): van zorgnemer te verzorgen dieren.
 6. Diensten: alle diensten welke aangeboden worden door zorgverlener.
 7. Verzorging: de door zorgverlener uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.
 8. Huisvesting: het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van   het verblijf en de verzorging van het gastdier.
  9. Vaccinatie: geïnjecteerde vloeistof door de dierenarts tegen de ziektes myxomatose, RHD1 en  RHD2.
10. Ziekte: alle medische bestaande of nieuwe aandoeningen
11. Letsel: alle aandoeningen veroorzaakt door invloeden van buitenaf
12. Reservering: de getekende overeenkomst tussen de zorgverlener en de zorgnemer om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het dierenhotel tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

 

13. Dierenhotelovereenkomst: de overeenkomst tussen de zorgbieder en de zorgnemer, waarbij de zorgbieder zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de zorgvrager te betalen prijs.
14. Machtiging: een door de zorgnemer aan de zorgverlener schriftelijk verstrekte volmacht, die de zorgverlener verplicht om voor rekening van de zorgnemer deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

 

 Artikel 2 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren diensten en alle overeenkomsten tussen de zorgverlener en de zorgnemer.


Prijzen
1. Alle prijzen die Little Pets Service hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief reiskosten tenzij anders overeengekomen of anders vermeld.
2. Zorgnemer en zorgverlener komen een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk een totaal bedrag voor de dienst overeen zijn gekomen.
3. Little Pets Service heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Little Pets Service voert de diensten naar beste inzicht en vermogen uit met in acht neming van de gemaakte afspraken van de zorgnemer.
2. Little Pets Service zal ten alle tijde naar beste inzicht en vermogen zorg dragen om de gezondheid van de te verzorgen dieren zo optimaal mogelijk te houden.
3. Bij ziekte of letsel van het te verzorgen huisdier en afwezigheid van zorgnemer zal zorgverlener alles in het werk stellen om zo goed mogelijk naar eer en geweten de dienst te   verlenen en de zorgnemer direct op de hoogte te stellen tenzij van te voren anders is afgesproken. Alle kosten van de dierenarts of overige kosten worden ten laste gelegd bij de zorgnemer.
4. Bij overlijden van het huisdier tijdens afwezigheid van de zorgnemer zal de zorgverlener de zorgnemer direct op de hoogte stellen van het overlijden van het huisdier en de nodige actie ondernemen, zoals op dat moment afgesproken of zoals van te voren afgesproken, met de mogelijkheid het huisdier in de vriezer te bewaren totdat zorgnemer terug is.  Alle bijkomende kosten worden ten laste gelegd bij de zorgnemer.
5. Bij overlijden van het huisdier en overeenkomst om het overleden huisdier te bewaren in de vriezer totdat zorgnemer terug is dient direct tot maximaal 2 dagen na terugkomst van de zorgnemer de overdracht van het overleden huisdier plaats te vinden.
6. Bij achterwege blijven van de overdracht en zorgnemer is reeds 7 dagen terug, draagt de zorgverlener het overleden huisdier over aan de plaatselijke dierenarts. De kosten die hier uit voortvloeien zijn dan voor de zorgnemer.
7. Zorgverlener draagt correct en verantwoord zorg voor de huissleutel zorgnemer.

Aansprakelijkheid:
Oppas aan huis:
1. Little Pets service kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan inboedel en of woning verricht door eigen huisdieren tijdens afwezigheid van zorgnemer.
2. Little Pets Service kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel bij de te verzorgen huisdieren veroorzaakt door de eigen huisdieren zelf bij afwezigheid van zorgnemer.
3. Little Pets Service kan niet aansprakelijk gesteld worden bij overlijden van de te verzorgen huisdieren.
4. Little Pets Service kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbraak of poging tot inbraak bij afwezigheid zorgnemer.
5. Little Pets Service kan in redelijkheid aansprakelijk gesteld worden voor aantoonbare schade aan inboedel gemaakt door zorgverlener zelf.
Trimmen:
1. Bij het wegscheren van zeer ernstige vervilting kan er enige schade ontstaan aan de huid, Little Pets Service kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele dierenartskosten die kunnen voortvloeien uit deze schade.

Algemene voorwaarden konijnenhotel
Artikel 3: Het aanbod
1. De ondernemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:
– de periode waarvoor de gevraagde reservering geldt;
– de prijs en de wijze van betaling hiervan;
– de in de sector vereiste vaccinaties;
– de gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd;
– de zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/of de eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden;
– de vermelding van de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de ondernemer zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig maakt;
– de vermelding van het aanwezig zijn van een quarantaineruimte een isolatieruimte en een ruimte voor zieke (geen besmettelijke) dieren, dan wel de mogelijkheid deze ruimtes in te richten;
– de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
3. Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.
4. Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod genoemd in de tarieven en voorwaarden.
2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
3. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de consument een bedenktijd van 14 werkdagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst.
Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier.
2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

4. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat.
Artikel 6 – De betaling

 

1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het bedrag, plaats uiterlijk 3 weken voor de reservering begint door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening.
2. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de pensionprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
3. Onverwachte verlenging van de reservering wordt door de consument direct giraal betaald. Tenzij anders overeengekomen, worden dierenartskosten tijdens afhaling van het gastdier betaald.
Artikel 7 – Niet-tijdige betaling
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de herinnering niet wordt betaald, komt de reservering in zijn geheel te vervallen.
3. Als voor gemaakte kosten na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
Artikel 8 – De annuleringsregeling
Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:
– Annulering tot 3 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: het gehele bedrag
– Annulering tot 1 week vóór het ingaan van de reservering: 50% van de prijs
– Annulering binnen 1 week vóór het ingaan van de reservering: 100% van de prijs.
Artikel 9 – Rechten en plichten van de ondernemer
1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten hotelovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier.
Artikel 10 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument
1. De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten.
2. De consument is verplicht bij het ondertekenen van de hotelovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenhotel, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan (zie ook artikel 17).
3. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.
Artikel 11 – Ziekte van het gastdier
1. Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging is de ondernemer verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.
2. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend.
3. De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/ dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.
4. De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in elk geval melding gemaakt.
Artikel 12 – Overlijden van het gastdier
1. De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument, die zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 dag na de mededeling van de ondernemer op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen.
2. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension overlijdt, kan de ondernemer in overleg met de consument door een dierenarts sectie laten verrichten. De ondernemer zal de consument of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie.
3. De consument kan:
– sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts,
– door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren. In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening van de consument.
4. Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorgdragen dat het stoffelijke overschot op kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven.
Artikel 13 – Gevolgen van het niet nakomen van de hotelovereenkomst
1. Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de hotelovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenhotel meldt, is de ondernemer:
– niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument beschikbaar te houden; – gerechtigd om 100% van de hotelprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen. Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toe te rekenen.
2. Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 dag na beëindiging van de hotelovereenkomst bij het dierenhotel ophaalt, zal de ondernemer de consument aanmanen om het gastdier op te halen. Wanneer de consument, dan wel de contactpersoon, binnen 2 dagen na de aanmaning geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft de ondernemer het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke hotelprijs (d.w.z inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.
3. Voor het geval er in het dierenhotel geen opnamecapaciteit meer is op het moment dat de consument zich op de in de hotelovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenhotel meldt, is de ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijke termijn na het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het gastdier geregeld is. De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 
2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
3. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.
Artikel 15 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de hotelovereenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.
Artikel 16 – Geschillen
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de hotelovereenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie voor de Gezelschapsdierenbranche, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de consument 12 maanden, na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, de tijd om deze klacht schriftelijk of in een andere, door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij zich na het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van het voor haar geldende reglement. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Artikel 17 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd. Er kan afgeweken worden van de vaccinatieplicht indien er een medische grondslag is waardoor het gastdier niet gevaccineerd kan worden. Bij deze bijzondere aanvraag is de zorgnemer op de hoogte van het grotere risico op besmetting en eventueel uiteindelijk overlijden.