Little Pets Service
Thuiszorg voor Dieren

Algemene Voorwaarden

Definities

1. Little Pets Service: Little Pets Service gevestigd te Dronten onder KvK nummer: 82433216
2. Zorgverlener        : Little Pets Service
3. Zorgnemer           : eigenaar of klant waarmee met Little Pets Service een overeenkomst is aangegaan.
4. Diensten              : alle diensten welke aangeboden worden door zorgverlener
5. Partijen                : zorgnemer en zorgverlener
6. Huisdier(en)         : van zorgnemer te verzorgen huisdier
7. Ziekte                   : alle medische bestaande of nieuwe aandoeningen
8. Letsel                   : alle aandoeningen veroorzaakt door invloeden van buitenaf

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren diensten.
Deze voorwaarden zijn gewijzigd op 13 maart 2023.

Prijzen

1. Alle prijzen die Little Pets Service hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief reiskosten tenzij anders overeengekomen of anders vermeld.
2. Zorgnemer en zorgverlener komen een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk een totaal bedrag voor de dienst overeen zijn gekomen.
3. Little Pets Service heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Little Pets Service voert de diensten naar beste inzicht en vermogen uit met in acht neming van de gemaakte afspraken van de zorgnemer.
2. Little Pets Service zal ten alle tijde naar beste inzicht en vermogen zorg dragen om de gezondheid van de te verzorgen dieren zo optimaal mogelijk te houden.
3. Bij ziekte of letsel van het te verzorgen huisdier en afwezigheid van zorgnemer zal zorgverlener alles in het werk stellen om zo goed mogelijk naar eer en geweten de dienst te   verlenen en de zorgnemer direct op de hoogte te stellen tenzij van te voren anders is afgesproken. Alle kosten van de dierenarts of overige kosten worden ten laste gelegd bij de zorgnemer.
4. Bij overlijden van het huisdier tijdens afwezigheid van de zorgnemer zal de zorgverlener de zorgnemer direct op de hoogte stellen van het overlijden van het huisdier en de nodige actie ondernemen, zoals op dat moment afgesproken of zoals van te voren afgesproken, met de mogelijkheid het huisdier in de vriezer te bewaren totdat zorgnemer terug is.  Alle bijkomende kosten worden ten laste gelegd bij de zorgnemer.
5. Bij overlijden van het huisdier en overeenkomst om het overleden huisdier te bewaren in de vriezer totdat zorgnemer terug is dient direct tot maximaal 2 dagen na terugkomst van de zorgnemer de overdracht van het overleden huisdier plaats te vinden.
6. Bij achterwege blijven van de overdracht en zorgnemer is reeds 7 dagen terug, draagt de zorgverlener het overleden huisdier over aan de plaatselijke dierenarts. De kosten die hier uit voortvloeien zijn dan voor de zorgnemer.
7. Zorgverlener draagt correct en verantwoord zorg voor de huissleutel zorgnemer.

Aansprakelijkheid:

Oppas aan huis:
1. Little Pets service kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan inboedel en of woning verricht door eigen huisdieren tijdens afwezigheid van zorgnemer.
2. Little Pets Service kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel bij de te verzorgen huisdieren veroorzaakt door de eigen huisdieren zelf bij afwezigheid van zorgnemer.
3. Little Pets Service kan niet aansprakelijk gesteld worden bij overlijden van de te verzorgen huisdieren.
4. Little Pets Service kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbraak of poging tot inbraak bij afwezigheid zorgnemer.
5. Little Pets Service kan in redelijkheid aansprakelijk gesteld worden voor aantoonbare schade aan inboedel gemaakt door zorgverlener zelf.

Trimmen:
1. Bij het wegscheren van zeer ernstige vervilting kan er enige schade ontstaan aan de huid, Little Pets Service kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele dierenartskosten die kunnen voortvloeien uit deze schade.